Soup en zo Crowdfunding

Algemene Voorwaarden

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u  gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden  bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u  verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment  nog eens kunt teruglezen. 

Artikel 1. Definities 

1.1. Soup en zo: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder registratienummer 51316900 handelend onder de naam  Soup en zo. 

1.2. Website: de website van Soup en zo, te raadplegen via  crowdfunding.soupenzo.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf  een Overeenkomst aangaat met Soup en zo en/of zich geregistreerd heeft op  de Website. 

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Soup en zo en Klant,  van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel  uitmaken. 

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Soup en zo zijn de  Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende  aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet  voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Soup en zo slechts  bindend, indien en voor zover deze door Soup en zo uitdrukkelijk schriftelijk  zijn aanvaard. 

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden  ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het  meest gunstig is.   

Artikel 3. Prijzen en informatie 

3.1. Alle op de Website en in andere van Soup en zo afkomstige materialen  vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,  andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend. 

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  Soup en zo kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te  allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Soup en zo afkomstige materialen zijn dan ook onder  voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

3.4. Soup en zo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor  (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de  Klant van het aanbod van Soup en zo en het voldoen aan de daarbij door  Soup en zo gestelde voorwaarden. 

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Soup en zo onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,  heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de  Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Soup en zo  het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens  zijn ontvangen. 

4.4. Soup en zo kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de  

Overeenkomst. Indien Soup en zo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering  bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.   

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst 

5.1. Zodra de bestelling door Soup en zo is ontvangen, stuurt Soup en zo de  producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo  spoedig mogelijk toe. 

5.2. Soup en zo is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de  verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst  omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30  dagen geleverd worden.  

5.4. Indien Soup en zo de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan  leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan  met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.  

5.5. Soup en zo raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de  daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te  melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien  uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van  de producten. 

5.7. Soup en zo is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te  leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar  is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het  product kosteloos te retourneren. 

Artikel 6. Herroepingsrecht 

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon  die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Soup en zo  binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,  kosteloos te ontbinden. 

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,  of: 

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de  dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;  
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of  onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,  de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende  een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.   

6.4. Soup en zo draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het  product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de  kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant. 

6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan  met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en  het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de  

kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is  dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel  zou kunnen. 

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die  het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat  dan toegestaan in het vorige lid. 

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde  termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te  zenden aan Soup en zo, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Soup en zo  kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Soup en zo bevestigt in  geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding  heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product  direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere  ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar: 

Soup en zo
veemarkt 151 
1019CC, Amsterdam  

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden  terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft  betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering  dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Soup en zo de bijkomende  kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Soup en zo  aanbiedt het product zelf af te halen, mag Soup en zo wachten met terugbetalen tot Soup en zo het product heeft ontvangen of tot Klant  aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip  eerder valt. 

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst  informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht  en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

Artikel 7. Zakelijk retourrecht 

7.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige  toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat: 

  • Zakelijke Klant de Overeenkomst met Soup en zo binnen 14 dagen na  ontvangst van het product dient te ontbinden. 
  • Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Soup en zo enkel het  aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour  sturen en voor de kosten van het retourneren. 
  • reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Soup en zo zullen worden terugbetaald.   

Artikel 8. Betaling 

8.1. Klant dient betalingen aan Soup en zo volgens de in de bestelprocedure en  eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Soup en  zo is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen  ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een  betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet  handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Soup en zo  een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het  zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. 

9.2. Soup en zo staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Soup en zo  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.    

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan  dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt  Soup en zo daarvan in kennis te stellen. 

9.4. Indien Soup en zo de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de  relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid  gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen 

10.1. Soup en zo staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Soup en zo  er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.   

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst  beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het  gebrek heeft ontdekt Soup en zo daarvan in kennis te stellen. 

10.3. Indien Soup en zo de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de  relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

Artikel 11. Klachtenprocedure 

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande  garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening  van Soup en zo, dan kan hij bij Soup en zo telefonisch, per e-mail of per post  een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

11.2. Soup en zo geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7  dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog  niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Soup  en zo binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en  een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke  of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een  klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken  via http://ec.europa.eu/odr/. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of  rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

12.2. De totale aansprakelijkheid van Soup en zo jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs  (inclusief btw).  

12.3. Aansprakelijkheid van Soup en zo jegens Klant voor indirecte schade,  daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en  schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op  Soup en zo jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde  beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het  gevolg is van opzet of grove schuld van Soup en zo.   

12.5. De aansprakelijkheid van Soup en zo jegens Klant wegens toerekenbare  tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien  Klant Soup en zo onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en  Soup en zo ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort  blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Soup en zo in staat is  adequaat te reageren.  

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds  dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen,  na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Soup en zo meldt. 

12.7. In geval van overmacht is Soup en zo niet gehouden tot vergoeding van enige  daardoor bij Klant ontstane schade. 

Artikel 13. Persoonsgegevens 

13.1. Soup en zo verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de  Website gepubliceerde privacy statement. 

Artikel 14. Slotbepalingen 

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt  voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding  van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse  rechter in het arrondissement waar Soup en zo gevestigd is. 

14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast  dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen  zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

14.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie  per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen  hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Soup en zo
Veemarkt 151
1019CC, Amsterdam
Telefoon: 0634056608
E-mail: jamie@soupenzo.nl 
KvK-nummer: 51316900
Btw-nummer: NL823211265B01